APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI

2-26, Kyobashicho, Minami-ku, Hiroshima (Show Map)
 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Featured Image

  Featured Image

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Lobby

  Lobby

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Room Amenity

  Room Amenity

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Room Amenity

  Room Amenity

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Buffet

  Buffet

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Buffet

  Buffet

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Buffet

  Buffet

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Buffet

  Buffet

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Buffet

  Buffet

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Buffet

  Buffet

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Breakfast buffet

  Breakfast buffet

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Property Amenity

  Property Amenity

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Lobby Sitting Area

  Lobby Sitting Area

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Interior Entrance

  Interior Entrance

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Property Amenity

  Property Amenity

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Bathroom

  Bathroom

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Property Amenity

  Property Amenity

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Room Amenity

  Room Amenity

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Exterior

  Exterior

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Interior Entrance

  Interior Entrance

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Property Entrance

  Property Entrance

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Restaurant

  Restaurant

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Reception

  Reception

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Lobby

  Lobby

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Restaurant

  Restaurant

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Interior Entrance

  Interior Entrance

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Lobby

  Lobby

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Spa

  Spa

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Spa

  Spa

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Front of Property - Evening/Night

  Front of Property - Evening/Night

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Hallway

  Hallway

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Restaurant

  Restaurant

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Restaurant

  Restaurant

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Hallway

  Hallway

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Miscellaneous

  Miscellaneous

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Parking

  Parking

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Property Entrance

  Property Entrance

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Property Entrance

  Property Entrance

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Property Entrance

  Property Entrance

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Miscellaneous

  Miscellaneous

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Property Amenity

  Property Amenity

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Property Amenity

  Property Amenity

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Laundry Room

  Laundry Room

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Laundry Room

  Laundry Room

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Room

  Room

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Room

  Room

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Room

  Room

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Check-in/Check-out Kiosk

  Check-in/Check-out Kiosk

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Room

  Room

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Miscellaneous

  Miscellaneous

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Room

  Room

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Miscellaneous

  Miscellaneous

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Miscellaneous

  Miscellaneous

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Room

  Room

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Property Entrance

  Property Entrance

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Room Amenity

  Room Amenity

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Property Amenity

  Property Amenity

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Property Amenity

  Property Amenity

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Vending Machine

  Vending Machine

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Exterior

  Exterior

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Exterior

  Exterior

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Room Amenity

  Room Amenity

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Room Amenity

  Room Amenity

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Room Amenity

  Room Amenity

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Room Amenity

  Room Amenity

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Room Amenity

  Room Amenity

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Check-in/Check-out Kiosk

  Check-in/Check-out Kiosk

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Spa

  Spa

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Spa

  Spa

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Interior Entrance

  Interior Entrance

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Miscellaneous

  Miscellaneous

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Property Amenity

  Property Amenity

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Property Amenity

  Property Amenity

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Room Amenity

  Room Amenity

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Spa

  Spa

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Spa

  Spa

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Miscellaneous

  Miscellaneous

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Miscellaneous

  Miscellaneous

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Property Amenity

  Property Amenity

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Miscellaneous

  Miscellaneous

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Spa

  Spa

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Spa

  Spa

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Spa

  Spa

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Spa

  Spa

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Public Bath

  Public Bath

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Spa

  Spa

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Spa

  Spa

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Spa

  Spa

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Spa

  Spa

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Spa

  Spa

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Spa

  Spa

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Room

  Room

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Lobby

  Lobby

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Reception

  Reception

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Reception

  Reception

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Reception

  Reception

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Lobby

  Lobby

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Miscellaneous

  Miscellaneous

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Property Amenity

  Property Amenity

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Room Amenity

  Room Amenity

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Bathroom

  Bathroom

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Room Amenity

  Room Amenity

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Room Amenity

  Room Amenity

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Coffee and/or Coffee Maker

  Coffee and/or Coffee Maker

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Room Amenity

  Room Amenity

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Room Amenity

  Room Amenity

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Room Amenity

  Room Amenity

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Mini-Refrigerator

  Mini-Refrigerator

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Bathroom Amenities

  Bathroom Amenities

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Room Amenity

  Room Amenity

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Bathroom Amenities

  Bathroom Amenities

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Room Amenity

  Room Amenity

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Room Amenity

  Room Amenity

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Room Amenity

  Room Amenity

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Room Amenity

  Room Amenity

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Room Amenity

  Room Amenity

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Mini-Refrigerator

  Mini-Refrigerator

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Room Amenity

  Room Amenity

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Bathroom Amenities

  Bathroom Amenities

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Room Amenity

  Room Amenity

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Room Amenity

  Room Amenity

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Room Amenity

  Room Amenity

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Room Amenity

  Room Amenity

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Room Amenity

  Room Amenity

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Room Amenity

  Room Amenity

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Bathroom Shower

  Bathroom Shower

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Room Amenity

  Room Amenity

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Room Amenity

  Room Amenity

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Room Amenity

  Room Amenity

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Room Amenity

  Room Amenity

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI View from Property

  View from Property

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI View from Property

  View from Property

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI Front of Property

  Front of Property

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI View from Property

  View from Property

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI View from Property

  View from Property

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI View from Property

  View from Property

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI View from Property

  View from Property

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI View from Property

  View from Property

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI View from Property

  View from Property

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI View from Property

  View from Property

 • APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI View from Property

  View from Property

Available Rooms in APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI

SPACER
Occupancy:
No Meals
PHP 6,182
Inclusive of VAT and service charge
Earn 309 Points

Room Capacity:

2

Check-In Time
15:00
Check-Out Time
11:00

Payment Methods:
Pay Online

Room Type:

1 Double Bed

118 sq feet (11 sq meters)


Internet - Free WiFi

Entertainment - Flat-screen TV with pay movies

Food & Drink - Refrigerator

Bathroom - Private bathroom, shower/tub combination, free toiletries, and a hair dryer (on request)

Practical - Desk

Comfort - Air conditioning and daily housekeeping

Non-Smoking

 

SPACER
Occupancy:
With Breakfast
PHP 7,608
Inclusive of VAT and service charge
Earn 380 Points

Room Capacity:

2

Check-In Time
15:00
Check-Out Time
11:00

Payment Methods:
Pay Online

Room Type:

1 Double Bed

118 sq feet (11 sq meters)


Internet - Free WiFi

Entertainment - Flat-screen TV with pay movies

Food & Drink - Refrigerator

Bathroom - Private bathroom, shower/tub combination, free toiletries, and a hair dryer (on request)

Practical - Desk

Comfort - Air conditioning and daily housekeeping

Non-Smoking

 

SPACER
Few Rooms Left!
Occupancy:
No Meals
PHP 6,182
Inclusive of VAT and service charge
Earn 309 Points

Room Capacity:

2

Check-In Time
15:00
Check-Out Time
11:00

Payment Methods:
Pay Online

Room Type:

1 Double Bed

118 sq feet (11 sq meters)


Internet - Free WiFi

Entertainment - Flat-screen TV with pay movies

Food & Drink - Refrigerator

Bathroom - Private bathroom, shower/tub combination, free toiletries, and a hair dryer (on request)

Practical - Desk

Comfort - Air conditioning and daily housekeeping

Smoking

 

SPACER
Few Rooms Left!
Occupancy:
With Breakfast
PHP 7,608
Inclusive of VAT and service charge
Earn 380 Points

Room Capacity:

2

Check-In Time
15:00
Check-Out Time
11:00

Payment Methods:
Pay Online

Room Type:

1 Double Bed

118 sq feet (11 sq meters)


Internet - Free WiFi

Entertainment - Flat-screen TV with pay movies

Food & Drink - Refrigerator

Bathroom - Private bathroom, shower/tub combination, free toiletries, and a hair dryer (on request)

Practical - Desk

Comfort - Air conditioning and daily housekeeping

Smoking

 

SPACER
Occupancy:
No Meals
PHP 7,133
Inclusive of VAT and service charge
Earn 356 Points

Room Capacity:

2

Check-In Time
15:00
Check-Out Time
11:00

Payment Methods:
Pay Online

Room Type:

2 Twin Beds

161 sq feet (15 sq meters)


Internet - Free WiFi

Entertainment - Flat-screen TV with pay movies

Food & Drink - Refrigerator

Bathroom - Private bathroom, shower/tub combination, free toiletries, and a hair dryer (on request)

Practical - Desk

Comfort - Air conditioning and daily housekeeping

Non-Smoking

 

SPACER
Occupancy:
With Breakfast
PHP 8,560
Inclusive of VAT and service charge
Earn 428 Points

Room Capacity:

2

Check-In Time
15:00
Check-Out Time
11:00

Payment Methods:
Pay Online

Room Type:

2 Twin Beds

161 sq feet (15 sq meters)


Internet - Free WiFi

Entertainment - Flat-screen TV with pay movies

Food & Drink - Refrigerator

Bathroom - Private bathroom, shower/tub combination, free toiletries, and a hair dryer (on request)

Practical - Desk

Comfort - Air conditioning and daily housekeeping

Non-Smoking

 

SPACER
2 Rooms Left!
Occupancy:
No Meals
PHP 7,133
Inclusive of VAT and service charge
Earn 356 Points

Room Capacity:

2

Check-In Time
15:00
Check-Out Time
11:00

Payment Methods:
Pay Online

Room Type:

2 Twin Beds

161 sq feet (15 sq meters)


Internet - Free WiFi

Entertainment - Flat-screen TV with pay movies

Food & Drink - Refrigerator

Bathroom - Private bathroom, shower/tub combination, free toiletries, and a hair dryer (on request)

Practical - Desk

Comfort - Air conditioning and daily housekeeping

Smoking

 

SPACER
2 Rooms Left!
Occupancy:
With Breakfast
PHP 8,560
Inclusive of VAT and service charge
Earn 428 Points

Room Capacity:

2

Check-In Time
15:00
Check-Out Time
11:00

Payment Methods:
Pay Online

Room Type:

2 Twin Beds

161 sq feet (15 sq meters)


Internet - Free WiFi

Entertainment - Flat-screen TV with pay movies

Food & Drink - Refrigerator

Bathroom - Private bathroom, shower/tub combination, free toiletries, and a hair dryer (on request)

Practical - Desk

Comfort - Air conditioning and daily housekeeping

Smoking

 

SPACER
3 Rooms Left!
Occupancy:
No Meals
PHP 10,985
Inclusive of VAT and service charge
Earn 549 Points

Room Capacity:

Basic 2 / Max 3

Check-In Time
15:00
Check-Out Time
11:00

Payment Methods:
Pay Online

Room Type:

2 Twin Beds and 1 Twin Sofa Bed

161 sq feet (15 sq meters)


Internet - Free WiFi

Entertainment - Flat-screen TV with pay movies

Food & Drink - Refrigerator

Bathroom - Private bathroom, shower/tub combination, free toiletries, and a hair dryer (on request)

Practical - Desk

Comfort - Air conditioning and daily housekeeping

Smoking

 

SPACER
3 Rooms Left!
Occupancy:
With Breakfast
PHP 12,412
Inclusive of VAT and service charge
Earn 620 Points

Room Capacity:

Basic 2 / Max 3

Check-In Time
15:00
Check-Out Time
11:00

Payment Methods:
Pay Online

Room Type:

2 Twin Beds and 1 Twin Sofa Bed

161 sq feet (15 sq meters)


Internet - Free WiFi

Entertainment - Flat-screen TV with pay movies

Food & Drink - Refrigerator

Bathroom - Private bathroom, shower/tub combination, free toiletries, and a hair dryer (on request)

Practical - Desk

Comfort - Air conditioning and daily housekeeping

Smoking

 

SPACER
Occupancy:
No Meals
PHP 10,985
Inclusive of VAT and service charge
Earn 549 Points

Room Capacity:

Basic 2 / Max 3

Check-In Time
15:00
Check-Out Time
11:00

Payment Methods:
Pay Online

Room Type:

2 Twin Beds and 1 Twin Sofa Bed

161 sq feet (15 sq meters)


Internet - Free WiFi

Entertainment - Flat-screen TV with pay movies

Food & Drink - Refrigerator

Bathroom - Private bathroom, shower/tub combination, free toiletries, and a hair dryer (on request)

Practical - Desk

Comfort - Air conditioning and daily housekeeping

Non-Smoking

 

SPACER
Occupancy:
With Breakfast
PHP 12,412
Inclusive of VAT and service charge
Earn 620 Points

Room Capacity:

Basic 2 / Max 3

Check-In Time
15:00
Check-Out Time
11:00

Payment Methods:
Pay Online

Room Type:

2 Twin Beds and 1 Twin Sofa Bed

161 sq feet (15 sq meters)


Internet - Free WiFi

Entertainment - Flat-screen TV with pay movies

Food & Drink - Refrigerator

Bathroom - Private bathroom, shower/tub combination, free toiletries, and a hair dryer (on request)

Practical - Desk

Comfort - Air conditioning and daily housekeeping

Non-Smoking

 

About APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI

Property Location
With a stay at APA Hotel Hiroshima-Ekimae Ohashi in Hiroshima (Hiroshima City Centre), you'll be within a 5-minute drive of Shukkeien and Hiroshima Museum of Art. This spa hotel is 1 mi (1.6 km) from Hiroshima City Museum of Contemporary Art and 1.1 mi (1.7 km) from Hiroshima Green Arena.

Rooms
Make yourself at home in one of the 727 air-conditioned rooms featuring refrigerators and flat-screen televisions. Complimentary wireless Internet access is available to keep you connected. Private bathrooms with shower/tub combinations feature complimentary toiletries and hair dryers. Conveniences include desks, and housekeeping is provided daily.

Amenities
Take time to pamper yourself with a visit to the full-service spa. Additional amenities at this hotel include complimentary wireless Internet access and a vending machine.

Dining
You can enjoy a meal at the restaurant serving the guests of APA Hotel Hiroshima-Ekimae Ohashi, or stop in at the grocery/convenience store. Continental breakfasts are available daily from 6:30 AM to 9:30 AM for a fee.

Business, Other Amenities
Featured amenities include complimentary wired Internet access, dry cleaning/laundry services, and a 24-hour front desk.

Details about APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI

Address

2-26, Kyobashicho, Minami-ku, Hiroshima (Show Map)

Access

With a stay at APA Hotel Hiroshima-Ekimae Ohashi in Hiroshima (Hiroshima City Centre), you'll be within a 5-minute drive of Shukkeien and Hiroshima Museum of Art. This spa hotel is 1 mi (1.6 km) from Hiroshima City Museum of Contemporary Art and 1.1 mi (1.7 km) from Hiroshima Green Arena.

Total Number Of Rooms

727

Check-In Instructions

Extra-person charges may apply and vary depending on property policy. Government-issued photo identification and a credit card, debit card, or cash deposit are required at check-in for incidental charges. Special requests are subject to availability upon check-in and may incur additional charges. Special requests cannot be guaranteed.
"

Special Check-in Instructions

If you are planning to arrive after 10 PM please contact the property in advance using the information on the booking confirmation.

Child Policy

Children may incur extra charges payable at the hotel. If you are traveling with children, please contact our call center at (+632)5304-5555 and inquire about the hotel's child policy before completing your booking to avoid extra expenses at the hotel.

Features of APA HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI

Available
Surcharges may apply

Room Facilities

Room Amenities

Hotel Facilities

 •  Free WiFi in Public Areas
 •  Restaurant

Services

 •  Laundry / dry cleaning service

Disclaimer: It is the responsibility of the hotel chain and/or the individual property to ensure the accuracy of the photos and information displayed. Travelbook.ph is not responsible for any inaccuracies.

Write a review and earn 50 reward points!

Your feedback is important to us! Earn 50 reward points by writing a review for your stay in this hotel. Your review will appear on the site once approved by travelbook.ph.

Recommended Hotels in Hiroshima